جه زنا افيندارا

 


سه دبكه يف وشــاهي بيروزبــاهى
كو نه بن ديمــاهى
لته بيروزدكم سباهى.

ب خوشى وفيان   ب
سوزو زفان جه زنئ
لته بيروزدكه م زدل و
جان

دكه ل باى سحارا دكه ل كولا سور بهارا،ل ته بيروز بيت جه زنا ئه فيندارا

گوله كاصور ز گه لى و نزارا
،بوته ديارى ل جه ژنائه فيندارا

دگه ل باى سحارا
   دگه ل كولا سور بهارا
ل ته بيروز بيت جه زنا ئه فيندارا

فرهاد عشقی

                                                    من تو دیتی دلیٌ من وه بو

نافه ک گوت نافیٌ ته بو

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪ 

 

ئه گه ر هه می دنیا وه کی بلبلا بخینن

 نه شن هه ژ یٌکرنا منو ته ب دوماهیک بینن

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪ 

نازک ترین دل ییٌ ته یه

جوان ترین ئاخفتن بو ته یه

خوشترین وه خت د گه ل ته یه

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪ 

خوزی چیا بوم جهیٌ نچیرا ته بوم

خوزی بهار بوم جهیٌ سه یرانا ته بوم

خوزی خوشی بوم جهیٌ خه میٌت ته بوم

خوزی ده رمان بوم جهیٌ برینا ته بوم 

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪ 

کومه کا سلافا

 ش نیفه کا دل و هنافا

 ش جوانیا بیک و زافا

 دیارینه  بوان چافا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سلافه کیٌ زنیفه دلیٌ خو ئه س فه دهینم 

 دکم دیاری بو وان چافت ئه س نه بینم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دنالیٌم بو دیتنا ته

 نزانم چیه حالیٌ ته

 به س من دیتبون چافیٌن  ته

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مالا کچکیٌ یا ب تنیٌ

موریکاره ش یال گه ردنیٌ

کوریٌک مر ئو کچکیٌ نادنیٌ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هیٌلان مرنا منه

دیر بون قبریٌ منه

سلبون کفنیٌ منه

پشتی ته ئاخ جهیٌ منه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چیا بلندن ته نابینم

ناما فریٌکه دا بخینم

ترسم بمرم ته نبینم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سلافه کا ئیٌفاری

به ری بیته تاری

بو ته دکم دیاری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ببه بلبل وه ره ده ف من

      پسیار بکه لحالیٌ من

 دا بزانی شته غه ریبه دلیٌ من

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تو ژ دلی مه ستری

ژ بهاریٌ جانتری

 ژ هه یفیٌ گه شتری

 ژ رحامن عه زیز تری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ئه گه ر تو که سه ک بی دنیایدا

تو دنیا یه کی دلــــــــــــیٌ من دا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                           تو روندکا چافت منی

                                                         جبکا خینا له ش منـــی

                                                        په یفا لسه ر لیفت منـــــی

                                                     دیٌ هه ر گازی کم تو دلیٌ منــی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                        بوچی چافت خو لمن راناکه ی

                                                            دلیٌ خو بو من وه ناکه ی

                                                           خه میٌت من سفک ناکه ی

                                                             نامت خو بومن فریٌناکه ی

                                                ٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

                                          ل خوشیا هیٌدی بکه کنی دا خه م هشیار نه بن

                                       ل نه خوشیا هیٌدی بگری دا خوشی بیٌ هیفی نه بن

                                 ٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

                                                           کوترا ئاواز فه هانـــدن

                                                           ناما دل هه لانــــــــدن

                                                           ئه فیندار کارت برانــدن

                               ٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

                                                 بلا روندک نه هیٌن خاریٌ ژ چافا

                                                        بلا دل نه که ت بزافا

                                                      دیٌ هه ر فریٌکه م سلافا

                             ٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

                                                    ته دلو ملاک لمن داخکرن

                                                    هیفی ئو مراد بن ئاخ کرن

                                          ده ما تو تی بیرامن روندک چافا خو ناگرن

                          ٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

 

                                                         غه ريب کرم ئه وان چافا 
                                                        بوي نافرکه ي چيٌ سلافا
                                                       ما ئه ز ناهيٌمه بيراته چ گافآ

                                                            د بزن زيان بيٌ دل نينه
                                                       به ليٌ هه که ر من تو هه بي 
                                                             من پتيفي ب دل نينه


                                                                نامه ده نگيٌ دلانه
                                                              روندک نيشانا خه مانه
                                                          هه فاليني د گه ل وه فا دارانه                                                  من پسيار ز چافت خو کر ته چ دفت گوت
                                                        ديتنا وان چافيٌت ويٌ نامه دخينيت
                                            سوزبيت هندي بمينم هه فالينياته دلي دا بچينم
                                                        هه تا روزا مرنيٌ دليٌ ته نه ئشينم

 

                                                             جوانيا ئاخفتنيٌ راستي يه
                                                              جوانيا زمانيٌ بيٌ ده نگيه
                                                                جوانيا هه فال وه فاداريه

 


                                                             فيان چجار ز دلي سل نابيت
                                                                 بلبل ز گوليٌ جدا نابيت
                                                          دليٌ من زهه فالينيا ته تيٌر نابيت

 


                                                                دبورن شه ف تو نه دياري 
                                                                بيٌ هه فالم ليٌ وي واري
                                                            ليٌ بيرامني سپده هه تا ئيٌفاري

                                               


ياد سه رئ من دا هه مى كافا
،ج جارا ناجى ز به ر جافا
،هه رد ه م لئ د كه م سلافا
،ئه ز ماچى د كه م ئه وان چاف

 

هيج دليك بئ برين نينه
.هيج جاويك بئ كريان نينه
.هيج كه س وه ك تو شرين نينه

 

هه مى وه ختا بيرياته دكم
،ئه كه ر گيانا من ببو گول دا پشكشى ته كم

 

هه كه ر ئه س شيام به فرئ ره ش بكه م
،ئاگرى ماجى بكه م
،جبكيت بارانئ حساب بكه م
،وئ ده مئ ئه س د شم ته ژبير بكه م

 

هزر نه كه بئ ده نكيا من ژبير كرناته يه
،سه حكه دلئ من غه ريبيا ناميت ته يه

 

نه كه كرى بو وى كسئ د گه ل ته بژيت
،بكه گرى بو وى كسئ نشيت بئى ته بژيت

 

من زانى هه فالينى كوله كا سوره
،به لئ من نه زانى ديركفتن برينه كا كيره

 

من تودفيى وه كى رحاخو
،ته زبيرناكه م وه كى نافئ خو
،دئ ته بارزم وه كى جافيت خو
،د جهئ ته ج دكه م ل ناف دلئ خو

 

من پسيار ژ چافيت خو كر ته ج دفت
،كوت ديتنا وان چافا ئه وين وئ نامه ى د خينن

 

من بخو باخچه كئ جاندى
.بروندكيت چافا ره شاندى
.كوله كا بتنئ ژ هه لاندى
.نافئ ته يئ لسه ر نه قشاندى

 

له دوورى تو نه خوشم.
به نامه ى تو دلخوشم
بو كرينى خه مى تو
روح و دلم ده فروشم

 

 

فيان ج جارا ژ دلى سل نابيت
،بلبل ژ گولئ جودا نابيت
،دلئ من ژهه فالينيا ته تيرنابيت

 

غه ريب كرم ئه وان چافا
،بو نا فركه ى جئ سلافا
،ما ئه ز نا هيمه بيراته ج كافا

 

شمن دير که فتن چافيٌت جوان
که تم ده رياييٌ خه ميٌت گران
پشتي ته بوچيه شيان

 

سوز بيت هندى بمينم هه فالينيا ته دلى دا بجينم
،هه تا روزا مرنئ دلئ ته نه ئشينم

 

زيان خه مو برينه
،روندك جافا تزينه
،هيفى هه مى خوزينه
،سلاف بوته ديارينه

 

زور دلخوشم به ده نگت
زياتر به نامه و ز ه نگت
بتر خوشحالم ئه گه ر ببينم ره نگت

 

راسته دل دلوبه كا خينئ يه به لئ بو هه فالينيئ خوش ترين جهئ رينشتنئ يه

 

 

 

دبورن شه ف تو نه ديارى
،بئ هه فالم لئ وى وارى
،لئ بيرامنى سبده و ئيفارى

 

دئ مينى هه ر هه فال بو شه فا تارى و شه مال،ژبير ناچى سال ب سال

 

دئ گريم بو وى دلئ من جهئ خو لئ كرى باش ده مه كئ فه له كئ ژمن دير كرى

 

د بژن ژيان بئ دل نينه
،به لئ ئه كه ر من تو هه بى
،من پتيفى ب دل نينه

 

جوانيا ئاخفتنئ راستي يه
،جوانيا زمانى بئ ده نگى يه
،جوانيا هه فالى وه فادارى يه

 

تودناف دلئ من دادژى
هشياربه ج تيرانه هافئ ژى
ئه گه ر دئ خودناف دا كوژى

 

راسته دل دلوبه كا خينئ يه به لئ بو هه فالينيئ خوش ترين جهئ رينشتنئ يه

 


ژخه ريبياته ئه ز دنالم زته دورم بئ هه فالم رونكيت خو بو كئ فه مالم

 


زور دلخوشم به ده نكت زياتر به نامه و زنكت بتر خوشحالم ئه كه ر ببينم ره نكت

 


ژيان خه مو برينه،روندك چافا تژينه،هيفى هه مى خوزينه،سلاف بوته ديارينه

 


ژيان ديشيت هنده ك جارامروفي زيك ديركه ت بس نه شيت هفاليت خوشتفي بيربكت

 

فئ كارتىداخلىدلئ خوبكه.AloveVou هه رسنته كئ وئ ب سوزه كئ يه

 

 

كه له ك ساناهيه ازبمرم ژبه رته به لئ كه له ك زه حمه ته ئه ز بژيم بيته

 


من بسيار ز جافيت خو كر ته ج دفت،كوت ديتنا وان جافا ئه وين وئ نامه ى د خينن

 


ناتوانم ناوت بينم من لةئاستيناوت نيم قوربانى1جاوت بم شايسته ى2جاوت نيم

 


نه بيزه توديري توهه رده م ل بيري ديربيناته مرنه مرن نه ب د ه ستي منه

 

تو د زانى ئه گه ر هه ژكرن باران با
،هه ژ كرنا من بوته،دا دنيايئ بن ئاف كه م

 

ته هه فالينيامن د سينگ خودا زيندان كر،
من ژى خه ماته د فئ دلى دا خدان كر

 

بهيٌز ترين ده نگ بگران ترين سه نگ
لته پيروز بيت نه فروزا قشنگ

 

به عشق و دله كى برسوز
به بونى عطرى تيروز
جه ژنى ره مزانت بيروز

 

بلابئ هزرو بيربم
.خودان برينئت كير بم
.دل زارو فه قيربم.
نه كو ژ ته دير بم

 

ب هشياريا جافيت ئه فيندارا
،جوانيا خه ملا بهارا
،سلافت من بوته هزارجارا

 

ئه كه ر نه خينم ناما ته
.ئه كه ر نه بينم دئمئ ته.
بلا بمرم بوجى يه زيان بئ ته

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

1...2...3...4...5...6..؟
ره قه مه كي هه لبژيره به ري تو بينيه خارئ
1.تو افينامنى
2.تورحامنی
3.تودلئ منی
4.توژيانامنی
5.توعه مرئ منی
6.تو بوو منی

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

ئه فين ل ده ف خه لكي له يل و مه جريمن به لئ لده ف مه فر جه و مه عجيمن

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

ئه كه ر جاف ديركه تن ز ديتناته بشت راستبه دل ديرناكه فيت زئه فيناته.

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

 ئه كه ر نه خينم ناما ته

 ئه كه ر نه بينم دئمئ ته

 بلا بمرم بوجى يه زيان بئ ته

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

ئه م شه ونانوم ئه ستئره كان ده زمئرم

 به قه ده ري هه مو ئه سئتره كان سلات بو ده نئرم

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

ئہ گہ ردلم بسوتئ بزانہ خہ تاى تويہ چونكہ دلم تہ نہا عاشقى دلى تويہ

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

   بلابئ هزرو بيربم

خودان برينئت كير بم

دل زارو فه قيربم

نه كو ز ته دير بتم

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

بهار بورين ئاف كيم بون بايزهات كول كيم بون سال بورين هه فال ديربون

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

تودلي دسنكي دا توخويني ددليدا توهنكفيني دشانئدا تورحامني ددنيائدا

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

تول ده ف من بى يان لده ف من  نه بى دئ هه رو هه ر ددلئ مندا ئيكانه بى

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

جوانيا ئاخفتنئ راستي يه،جوانيا زمانى بئ ده نكى يه،جوانيا هه فالى وه فادارى يه

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

   خوزي ئه زئاخ بام وتوكول باي داتول سه رسنكي من باى ول نيفادلئ شين باى

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

خوزي په يفين دلی ئاخفتبان! داته زانيبا كا دلئ من چه ند بيرياته دكت

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

       ده نگیٌ ته صبرا منه

                                                                          دلیٌ ته ملکیٌ منه

                                                                         چافیٌت ته واریٌ منه

                                              دیتنا ته خوشیا منه

                               ٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

                                                 ئه گه ر  دنیا په رتوک بیت

                                                 تو پیروز ترین لاپری تــــــدا

                               ٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

                                                     زه لاته و پراخ و پپسی

                                                   تو ل سیٌ سه نتا ترسی

                                                له وا  تو ل حالیٌ من ناپرسی

                               ٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

                                                دار هشک د بن رح د مینـــــــــن

                                                گوند خراب د بن شینوار د مینـن

                                               هه فال دیر د بن بیر هاتن د مینن

                                ٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

                                                         (1+1) دةكاته (2)
                                                             ---به لام---
                                                          دلى من+دلى تؤ
                                                      هةريةكه و نابئ به دوو

   ٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

1...2...3...4...5...6..؟
ره قه مه كي هه لبژيره به ري تو بينيه خارئ
1.تو افينامنى
2.تورحامنی
3.تودلئ منی
4.توژيانامنی
5.توعه مرئ منی
6.تو بوو منی

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

ئه فين ل ده ف خه لكي له يل و مه جريمن به لئ لده ف مه فر چه و مه عجيمن

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

ئه كه ر جاف ديركه تن ز ديتناته پشت راستبه دل ديرناكه فيت زئه فيناته

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

 ئه گه ر نه خينم ناما ته.ئه كه ر نه بينم دئمئ ته.بلا بمرم بوچى يه ژيان بئ ته

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

ئه م شه ونانوم ئه ستئره كان ده ژمئرم به قه ده ري هه مو ئه سئتره كان سلات بو ده نئرم

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

ئہ گہ ردلم بسوتئ بزانہ خہ تاى تويہ چونكہ دلم تہ نہا عاشقى دلى تويہ

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

ألوووووو..
پانزينخانا
افيندارايه؟!
بئ زه حمه ت دلئ من فولكه ش عه شقاخو

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

 ب هشياريا چافيت ئه فيندارا،جوانيا خه ملا بهارا،سلافت من بوته هزارجارا

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

بريارئ نادم ته
ژبير بكم لئ من بريارا داي دنيايئ بكم گول بيشكيشى ته بكم

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

بلا بچم ژفئ دنئ به س هزرامن توى بتنئ خوزى من تو ديتباى به رى مرنئ

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

بلابئ هزرو بيربم.خودان برينئت كير بم.دل ژارو فه قيربم.نه كو ز ته دير بم

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

بلاروندك نه هين خارئ ژجافا
 بلادل نه كه ت بزافا دي هه رفريكه م سلافا

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

بنافي دلينا ئه فيندارا ب هشياريا چافين نوبه دارا دكه ل جوانيا خه ملا بهارا هيدى هيدى نالينا ئافا ريبارا سلافيت من بوته 1000جارا

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

بهار بورين ئاف كيم بون پايزهات گول كيم بون سال بورين هه فال ديربون

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

بوجي چافيت خولمن راناكه ي .

 دلئ خو  بو من فه ناكه ي .

 خميت من سفك ناكه ي .

 ناميت خو بو من فريناكه ي ؟

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

ته دلو ميلاك لمن داخكرن.

هيفى و مراد بن ئاخكرن.

ده ما تو تئ بيرامن روندكيت چافا خو ناكرن!

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

ته ركاهه فالينياته
ناكم
كول وخه مادئ
داكم
هندىساخبم ته زبير
ناكم

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

ته هه فالينيامن د سينك خودا زيندان كر،من ژى خه ماته د فئ دلى دا خدان كر

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

تو د زانى ئه گه ر هه ژكرن باران با،هه ژ كرنا من بوته،دا دنيايئ بن ئاف كه م

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

تودلي دسنگي دا توخويني ددليدا توهنگفيني دشانئدا تورحامني ددنيائدا

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

تودناف دلئ من دادژى.هشياربه چ تيرانه هافئ ژى ئه كه ر دئ خودناف داكوژى

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

تول ده ف من بى يان لده ف من  نه بى دئ هه رو هه ر ددلئ مندا ئيكانه بى.

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

چاف نه شيت هه مى گافا ته ببينيت ،به لئ دل هه مى گافا نافئ ته دئينيت

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

 ئا كره كئ دلئ من دا ديب روندكيت ته فه مرن

 خه ما ته دل كرت به رنه دا

كه نيا ته ديش من ره فن خه م

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

ئة ي نامة ي روحي من

 بروبو لاي ئازيرترين هاورئ من

 سلاوي لئ بكه به ناو ي من

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

ئةكةرهةموودنيا لةبيرت بكات

 هاوريكت هةية بةقةد هةموودنيا غةريبيت دةكات

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

ئه ز يئ ل به رده ركه هئ هه وه؟

 

 

نه ده ركه هئ مالاوه ده ركه هي دلي ته...

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

ئه زخه ماناخوم بومرناخو

به س دئ خه ماخوم ئه گه رتومن ببه ى ژبيراخو

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

ئه كرجابامرنامن بوته هات بزانه غه ريبيا ته ئه س ياكوشتيم

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

ئه كه رتوله من دوربى دلم توشى خه م ده بئت

 كه نامه ى توبومن دئ خه مى دلم كه م ده بئت

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

ئه كه رديربم زدلئ ته

 جاف نه بينن به زناته

 دئ نفيسم هزارهوزانابنافئ ته

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

أف دلئ من نازداركري..

أفروبوته دكه ت كري..

جونكي زدل يئ حه شته كري..

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

أكه رمه زنترين ده ريامن بن ئاف بكه ت نه شيت من زهفالينياته خلاس بكه ت

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

بتني زيان بوجي يه

 عه سمان به شه ف تاريه

ئه كه ر توديربي ماخوش بوجي يه

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

 بخينه ئه فئ نامئ زشيلادزي هه تاشامئ

شته خريب بويم حه قئ   قو رئانائ 

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

بوچي حةشتةدكةم وژتةديرم

 بوچي غةريبم وتةنابينم

 بلابمرم ئة گةرهوسابمينم

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

بوديتناته ئه س دنالم

 ل ديرى ته ئه س بئ حالم

 بشتى ته ئه س بئ هه فالم

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

ته ئه س فيلكرمه كه يفئ ب هه بوناخوه.

ته ئه س فيلكرمه خوشيئ بده نكئ خوه.

ئه فرو دئ من فيل كه يه خه ماب ديربوناخو

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

توژدلئ من مه زنترى

ژبهارئ جانترى

ژستيراگه شترى

ژرحامن عزيزترى

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

توهاتيه بيرا من روندك هاتن جافين من

 توهاتيه هزرامن بوته هاتن سلافيت من

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

ججارا جافيت نازك نه كرينه ..

خه ما ژدلئ خوبره فينه..

 ئه كه رته خه مه ك ..

 هه بيت دياري بومن بينه ..

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

جوانيا ئاخفتنئ راستي يه،

جوانيا زمانى بئ ده نگى يه،

جوانيا هه فالى وه فادارى يه

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

خؤزي دونيا دوچاف بان ئةزوتو مژيلانك باين دا هةردةم نيزيكي ئيك باين.

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

خوزي ئه زئاخ بام وتوگول باي

 داتول سه رسنگي من باى

ول نيفادلئ شين باى

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

خوزي په يفين دلی ئاخفتبان! داته زانيبا كا دلئ من چه ند بيرياته دكت

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

خين ژدلى خلاس نابيت

بهناگولئ نه خوش نابيت

چافيت من ژ ديتناته تير نابيت

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

د بژن ژيان بئ دل نينه،

به لئ ئه گه ر من تو هه بى،

من بتيفى ب دل نينه

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

د بو رن شه ف تو نه دياري بئ هه فالم لفي وا ري 

 ل بيرا مني سبيده و ئيفاري.

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

دئ گريم بو وى دلئ من جهئ خو لئ كرى

 باش ده مه كئ فه له كئ ژمن دير كرى

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

دئ مينى هه ر هه فال بو شه فا تارى و شه مال،

ژبير ناچى سال ب سال

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

دبورن شه ف تو نه ديارى،

بئ هه فالم لئ وى وارى،

لئ بيرامنى سبده و ئيفارى

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

دةمئ نامين تة دخينم  سةبرا خو بيدينم

 دخازم بةري بمرم جارةك دي ته ببينم

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

دلئ منه شفا نئ خه ما

 چ جارا لئ نابيته سه ما

 بس هه رته ژبير ناكه ت چ ده ما

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

دلي گوت هه فالينيا گرانه خوگوري كرن مال ويرانه

لئ چبكم هه فالينياته نه وه ك ياهه ميانه

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

دناف به رتوكا ئه فينئ من نفيسى ب خينئ

 حشته دكم بتر ذ مه م و زينئ

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

دنفم خه ونا منى،د رينم هزرا منى،

د گريم روندكا منى،حه شته دكم دلئ منى

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪
 

+ نوشته شده توسط فرهاد عشقی در 2009/1/27 و ساعت 19:24 |